دەربارەی دکتورەکە

دکتورەکە عەلیرەزا قوربانی شەریف

پزیشکی دل، زەمالەی ئەلکتروفیزیولوژی

پسپوری فیزیولوژیای کارەبایی

(چارەسەری تیکچوونی جوریک لە لیدانی دل)

دکتر علیرضا قربانی شریف